główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023

UCHWAŁA NR 14/III/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 16b, art.17 ust.,1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1508 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr 269/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023 w rozdziale IV, punkt 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak