główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 13/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok

UCHWAŁA NR 13/III/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 745) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r. z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z dnia 25 października 2018 r., poz. 1018)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,78 zł;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,63 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,23 zł;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 3,04 zł.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 16,30 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,80 zł;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł;
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej – 5,00 zł,
w tym: - od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,77 zł.

3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2019 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 230/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak