główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR 12/III/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018r. poz. 1004) przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Janów, obniża się z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 52,49 zł za 1 dt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak

Załączniki:
Uzasadnienie 141 KB