główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 9/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

UCHWAŁA NR 9/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 63 dodaje się punkt 1a o treści:
"1a. Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.";
2. Wprowadza się rozdział XVIa o treści: "Rozdział XVIa Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji § 78a.
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków wybieranych spośród Radnych uchwałą Rady.
2. Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.
3. W skład komisji nie mogą być powoływani Radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Radni zatrudnieni w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.
4. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. § 78b. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności lub niemożności działania przewodniczącego komisji jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji albo inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub jego zastępcę. § 78c.
1. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu z udziału w posiedzeniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.
3. O wyłączeniu przewodniczącego decyduje Rada. § 78d.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego. Posiedzenie Komisji może zwołać także Przewodniczący Rady Gminy.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Komisja ma prawo żądać wyjaśnień od właściwych pracowników urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach, których dotyczą skargi, wnioski i petycje, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. § 78e.
1. Stanowisko Komisji w przedmiocie złożonych skarg, wniosków i petycji jest przedstawiane Radzie Gminy.
2. W przypadku konieczności podjęcia uchwały przez Radę Gminy, komisja informuje o tym Przewodniczącego Rady.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak