Uchwała Nr 171/XXIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 171/XXIX/2004

Rady Gminy w Janowie

 

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

 

 

            Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

/ tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 /

 

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

 

 

§ 1

 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały.

                                              

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy w Janowie

Nr 171/XXIX/2004  z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

Wykaz dróg w miejscowości Janów

 

 

Dla miejscowości Janów ustala się Nr drogi 0823027 – to ulice i drogi wiejskie o łącznej długości 2858 m

 

Miejscowość           Oznaczenie             Długość                 Oznaczenie drogi

                                 ew. drogi                drogi w

                                                                metrach   

                                                         

Janów

Dz. 31/3 k.m. 1

    40     

Od ul. Żareckiej . Dojazd do działki 31/2

Ulica ślepa                         

 

Janów

Dz.783/1 k.m. 4

      5

Poszerzenie ul. Szkolnej

 

 

Janów

Dz. 784/1 k.m.4

    16

Poszerzenie ul. Szkolnej

 

 

Janów

Dz. 785/1 k.m.4

     10

Poszerzenie ul. Szkolnej

 

 

Janów

Dz. 786/1 k.m.4

      4

Poszerzenie ul. Szkolnej

 

 

Janów

Dz. 566 k. m. 1

    180

Od ul. Leśnej w kierunku ul. Częstochowskiej

 

 

Janów

Dz. 233 k.m. 4

     40

Przedłużenie ul. Szkolnej

 

 

Janów

Dz. 1549

k.m. 4

   130

Droga w „ Osiedlu Zaborce”

 

Janów

Dz. 1569

k.m. 4

     60

-    -

 

Janów

Dz. 1570

k.m. 4

   475

-    -

 

Janów

Dz. 1578

k. m. 4

       6

-    -

 

Janów

Dz. 1590

k.m.4

   1080

-    -

 

Janów

Dz. 1592

k.m.4

        6

-    -

 

Janów

Dz. 1646

k.m. 4

        6

-    -

 

Janów

Dz. 1657

k.m. 4

     590

-    -

 

Janów

Dz. 1696

k.m. 4

     180

-    -

 

Janów

Dz. 1697

k. m. 4

       30

- „  -

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/