główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 6/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 6/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 76 ust. 1 Statutu Gminy Janów.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wybrać Pana Michała Szczepanika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak