główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 4/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 4/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Na podstawie wyników głosowania przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy Janów zostały wybrane następujące osoby:
1. Pan Jacek Lampa - przewodniczący Komisji Gospodarczej,
2. Pan Henryk Srokosz - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
3. Pan Jacek Łudzik - przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 4. Pan Paweł Stefaniak - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak