główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 3/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy Janów:
1. Komisję Gospodarczą, działającą w zakresie spraw:
a) gospodarki przestrzennej i architektury,
b) gospodarki terenami komunalnymi,
c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
d) usług komunalnych,
e) utrzymania dróg,
f) rolnictwa i leśnictwa,
g) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
h) gospodarki wodnej i ściekowej,
i) planowania gospodarczego
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Marcin Kowalczyk
4) Marcin Kozak
5) Jacek Lampa
6) Rafał Łakomy
7) Alfreda Mendakiewicz
8) Artur Słabosz
9) Henryk Srokosz
10) Paweł Stefaniak

2. Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki działającą w zakresie spraw:
a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b) upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury
d) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Monika Kasznia
3) Marcin Kowalczyk
4) Jacek Lampa
5) Rafał Łakomy
6) Alfreda Mendakiewicz
7) Artur Słabosz
8) Henryk Srokosz
9) Paweł Stefaniak
10) Michał Szczepanik

3. Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działającą w zakresie spraw:
a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
b) kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,
c) wykorzystania środków na pomoc społeczną,
d) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Monika Kasznia
4) Marcin Kowalczyk
5) Marcin Kozak
6) Jacek Lampa
7) Rafał Łakomy
8) Jacek Łudzik
9) Alfreda Mendakiewicz
10) Artur Słabosz
11) Henryk Srokosz
12) Rafał Tomza

4. Komisję Budżetu i Finansów, działającą w zakresie spraw:
a) budżetu Gminy,
b) planowania finansowego,
c) finansów Gminy
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Monika Kasznia
4) Marcin Kowalczyk
5) Marcin Kozak
6) Artur Słabosz
7) Paweł Stefaniak
8) Rafał Tomza

§ 2.

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i określenie ramowego zakresu jej działania następuje w drodze odrębnej Uchwały.

§ 3.

Radny Rady Gminy może być członkiem nieograniczonej ilości komisji stałych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak