główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 169/XXIX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 169/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 


w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , póz.1966)

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikami.

 

§2

 

Plan budżetu po zmianach:

 

Dochody             11 351 566,19 zł
Wydatki              14 694 526,09 zł
Przychody             3 644 959,90 zł
Rozchody                302 000,00 zł

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/XXIX/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Wydatki

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

1 330,00

 

51 158,00

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

 

-

 

51 158,00

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

-

 

51 158,00

 

01030

 

 

 

Izby rolnicze

 

1 330,00

 

-

 

 

 

 

2850

 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

 

1 330,00

 

-

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

74 766,00

 

-

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

73 596,00

 

-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

40 602,00

 

-

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

8 560,00

 

-

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

24 434,00

 

-

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

1 170,00

 

-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

170,00

 

-

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1 000,00

 

-

 

700 l

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

-

 

1 170,00

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

-

 

1 170,00

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

1 170,00

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

11 455,00

 

42 470,00

 

 

 

75022

 

 

 

Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

 

11 455,00

 

6 233,00

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

-

 

6 033,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

9 172,00

 

-

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 995,00

 

-

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

288,00

 

-

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

200,00

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

 

-

 

36 064,00

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

-

 

12287,00

 

4260

 

Zakup energii

 

-

 

2 000,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

20 000,00

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

-

 

1 277,00

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

-

 

500,00

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

-

 

173,00

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

-

 

173,00

 

"54

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

 

-

 

4 825,00

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

-

 

4 825,00

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

4 775,00

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

-

 

50,00

 

"57

 

 

 

 

 

Obsługa długu publicznego

 

-

 

16200,00

 

 

 

75702

 

 

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

 

-

 

16200,00

 

 

 

8010

 

Rozliczenia z bankami związane z obsługą
długu publicznego

 

-

 

16200,00

 

"58

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

5 000,00

 

-

 

 

 

75814

 

 

 

Różne rozliczenia finansowe

 

5 000,00

 

-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

 

-

 


 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

27 162,00

 

42419,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

-

 

36192,00

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia

 

-

 

10653,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

-

 

19240,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

-

 

998,00

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

-

 

144,00

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

5157,00

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

-

 

500,00

 

 

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

-

 

500,00

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

27 162,00

 

5 727,00

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

-

 

4 586,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

-

 

997,00

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

-

 

144,00

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

27 162,00

 

-

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

58 700,00

 

-

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

2 700,00

 

-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

2 700,00

 

-

 

85195

 

 

 

Pozostała działalność

 

56 000,00

 

-

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

56 000,00

 

-

 

852

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

29 970,00

 

-

 

 

 

85219

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

500,00

 

-

 

 

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

500,00

 

-

 

85228

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

 

29 470,00

 

-

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

29 470,00

 

-

 

854

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

-

 

2 330,00

 

 

 

85417

 

 

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

-

 

2 330,00

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

2 330,00

 

900

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

 

20 000,00

 

-

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

20 000,00

 

"

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

20 000,00

 

-

 

921

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

-

 

53 343,00

 

 

 

92109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

-

 

52 558,00

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia

 

-

 

775,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

-

 

2 420,00

 

4260

 

Zakup energii

 

-

 

66,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

49 000,00

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

-

 

297,00

 

92116

 

 

 

Biblioteki

 

-

 

785,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

700,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

85,00

 

926

 

 

 

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

-

 

14468,00

 

 

 

92695

 

 

 

Pozostała działalność

 

-

 

14468,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

418,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

13300,00

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

-

 

750,00

 

RAZEM ZMIANY

 

228 383,00

 

228 383,00

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów  

/Sławomir Krzyształowski/

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 169/XXIX/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Dochody

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

22 719,00

 

1 000,00

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

 

20 719,00

 

-

 

 

 

6292

 

środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatu), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

 

20719,00

 

 

 

01095

 

 

 

Pozostała działalność

 

2 000,00

 

1 000,00

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

2 000,00

 

-

 

0470

 

Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

-

 

1 000,00

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

-

 

1 400,00

 

 

 

70095

 

 

 

Pozostała działalność

 

-

 

1 400,00

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

-

 

1 400,00

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

-

 

2 000,00

 

i

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

 

-

 

1 500,00

 

 

 

0450

 

Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe

 

-

 

1 500,00

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

-

 

500,00

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

500,00

 

756

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

 

1 500,00

 

9 819,00

 

 

 

75601

 

 

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

 

500,00

 

619,00

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

-

 

119,00

 

0910

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

 

 

 

500,00

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

500,00

 

-

 

75615

 

 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

 

-

 

3 000,00

 

 

 

0410

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

-

 

3 000,00

 

75618

 

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

 

1 000,00

 

6 200,00

 

 

 

0340

 

Podatek od środków transportowych

 

-

 

5 000,00

 

0410

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

-

 

500,00

 

 

 

0460

 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

1 000,00

 

-

 

 

 

0910

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

 

-

 

700,00

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

 

8 000,00

 

 

 

85417

 

 

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

 

8 000,00

 

921

 

 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

 

 

2 000,00

 

 

 

92109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

-

 

2 000,00

 

 

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

2 000,00

 

RAZEM ZMIANY

 

24219,00

 

24219,00

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów  

/Sławomir Krzyształowski/