główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 168/XXIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 168/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj Dz U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, póz. 1966).

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

 

Zmienia się plan budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenia

 

Dochody

Dział 758 „Różne rozliczenia'                                                        16 660,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"             4 666,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                  3 000,00 zł

 


Wydatki

Dział 801 „Oświata i wychowanie"                                               16 660,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"               4 666,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                    3 000,00 zł

 


§2

 

Plan budżetu po zmianach:

Dochody             11 351 566,19 zł
Wydatki               14 694 526,09 zł
Przychody             3 644 959,90 zł
Rozchody               302 000,00 zł

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków

 

 

'Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-44g/2004                                                                            16 660,00 zł

2 Dotacja z WFOŚiGW Katowice Nr umowy 260/2004/310/ZS/po/D                                                            4 186,00 zł

3 Premia z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Nr pisma KA 90371-30/2003                                  480,00 zł

4 Porozumienie Nr1448 zawarte z Ministerstwem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej                  3 000,00 zł


 

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA                                                                                                                                       24 326,00 zł.

 

Dział | Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

758

 

 

 

Różne rozliczenia

 

16 660,00

 

-

 

 

 

75801

 

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

 

16660,00

 

-

 

 

 

2920

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

16660,00

 

-

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

-

 

16 660,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

-

 

16660,00

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

-

 

16 660,00

 

900

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

 

4 666,00

 

4 666,00

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

4 666,00

 

4 666,00

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

4 666,00

 

-

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

4 666,00

 

921

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

 

3 000,00

 

3 000,00

 

 

 

92116

 

 

 

Biblioteki

 

3 000,00

 

3 000,00

 

 

 

2020

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

 

3 000,00

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

 

-

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM ZMIANY

 

24 326,00

 

24 326,00