główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 167/XXIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku/

Uchwała Nr 167/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 


w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 Iit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148
z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa dróg gminnych (Lusławice, Okrąglik, Siedlec ul. Źródlana)    1.074.094,81 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej Złoty Potok - Ostrężnik                                   95.905,19 zł.

 

§2

 

Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do końca marca 2005 roku.

 

§3


Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                               Przewodniczący Rady
                                              Gminy Janów 

 

                                        /Sławomir Krzyształowski/