główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 166/XXIX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 166/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 


w sprawie zmiany planu dochodów i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj.  Dz U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , poz.1966)

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 1.170.000,00 zł.

 

§2

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.170.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2


§3

Plan budżetu po zmianach:

Dochody            11 327 240,19 zł
Wydatki              14 670 200,09 zł
Przychody            3 644 959,90 zł
Rozchody                302 000,00 zł

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XXIX/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Dochody

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

1 074 094,81

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

1 074 094,81

 

 

 

6292

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

 

1 074 094,81

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

95 905,19

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

95905,19

 

 

 

6292

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

 

95905,19

 

RAZEM ZMNIEJSZENIA

 

1 170000,00

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XXIX/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

952

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

 

1 170000,00

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

1 170000,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/