Uchwała Nr 159/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 159/XXVII/2004
 Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku

 


w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36 pkt. 2 ppkt. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.).

 

 

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 283 142,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie"      283 142,00 zł.

 

§2

 

Plan budżetu po zmianach:

 

Dochody              12 399 911,85 zł
Wydatki             
  
 14 572 871,75 zł
Przychody             2 474 959,90 zł
Rozchody                 302 000,00 zł

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXVII/2004
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenie
wydatków

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

283.142,00

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

283.142,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

283.142,00

 

RAZEM ZMIANY

 

283.142,00

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXVI 1/2004
w sprawie zmiany planu przychodów w budżecie gminy na 2004 r.

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

952

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym

 

283.142,00

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

283.142,00

 

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie