główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 316/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach

UCHWAŁA NR 316/XLIX/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. ), oraz art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Udzielić dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach w 2018 roku w kwocie 233 604,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński