główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 314/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 314/XLIX/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. ), Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński