główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 312/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów"

UCHWAŁA NR 312/XLIX/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński