główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 310/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r., w sprawie u

UCHWAŁA NR 310/XLIX/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r., w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018, poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3, art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński