Uchwała Nr 156/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku

Uchwała Nr 156/XXVII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 listopada 2004 r.

 

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                    położonych we wsi i gminie Janów w drodze ustnego przetargu
                    nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust. l, art. 34 ust. l,
art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., póz. 543 z póz, zm. / & 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność Gminy / Dz. U. Nr 9, póz. 30 z póżn. zm./

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§1

 

Przeznacza do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Janów

zaewidencjonowane jako działki nr nr 778/5 k.m. 4 o pow. 0,0157 ha. 779/2 k.m. 4

o pow. 0,0401 ha zabudowane budynkiem zlewni mleka stanowiące własność Gminy Janów,

na które urządzona jest Księga Wieczysta Nr 65265 prowadzona przez Sąd Rejonowy w

Częstochowie.

 

§2

 

Ceny działek objętych sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowego.

 

§3

 

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i rozplakatowane w miejscach publicznych na terenie sołectw oraz ogłoszone w prasie.

 

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie