główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

UCHWAŁA NR 302/XLVIII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 160 z późn. zm)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nadanego Uchwałą Nr 146/XXIII/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, wprowadza się następujące zmiany:
a) zmienia się § 3 ust. 7 i nadaje mu się następujące brzmienie: „7. Zakład wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: Przychodnia Rodzinna w Janowie.”,
b) zmienia się § 4 ust. 3 i nadaje mu się następujące brzmienie: „3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie:
1) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2) świadczeń w zakresie medycyny szkolnej;
3) świadczeń pielęgniarskich, środowiskowej opieki pielęgniarskiej i położnej środowiskowej;
4) wykonywania badań diagnostycznych i pobierania materiałów do badań analityki medycznej;
5) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, w tym orzekania o czasowej niezdolności do pracy;
6) profilaktyki chorób, profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia;”,
c) zmienia się § 8 ust. 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„1. W skład Przychodni Rodzinnej w Janowie wchodzą:
1) Ośrodek Zdrowia w Janowie;
2) Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach;
3) Ośrodek Zdrowia w Żurawiu;”,
d) zmienia się § 10 ust. 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„1. Zakład może dodatkowo uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej;
2) z wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza, polegającej na najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Zakładu oraz sprzedaży i odsprzedaży mediów;
3) z odsetek od lokat;
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 Ustawy;
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
7) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt. 1 Ustawy;”,
e) zmienia się § 12 ust. 1 pkt. 3 ) i nadaje mu się następujące brzmienie:
„3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto o której mowa w art. 59 ust. 2 Ustawy;”.

§ 2.

Uchwala się tekst jednolity statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwala nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej ?Złota Jura?
Uchwała Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała nr 303/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała nr 301/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku p
Uchwała Nr 300/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr 299/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanow
Uchwała Nr 298/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
Uchwała nr 297/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po