Uchwała Nr 155/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 155/XXVII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku.

 

 

w sprawie : oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 / oraz art. 13 ust l, art. 72, art. 76 i art. 204
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46 z 2000
roku, póz. 543 z późn. zm./

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§1

 

Przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat Usługowej Spółdzielni Pracy
„Spójnia,, Częstochowa ul. Wolności 1/3/5 w formie bezprzetargowej działkę nr 270/3
k.m.1 o pow. 7297 m 2, oraz działkę nr 90/2 k.m. l o pow. 660 m 2 położone we wsi i
gminie Janów będące własnością Gminy Janów i zapisane w Księdze Wieczystej Nr 74599.

 

§2


Nieodpłatnie przenosi własność budynków znajdujących się na przedmiotowych działkach.

 

§3


Ustala opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości:

 

1.    - 3 % ceny nieruchomości gruntowej za działkę nr 270/3
       - 5 % ceny nieruchomości gruntowej za działkę nr 90/2

 

2. W przypadku zbycia nieruchomości jej wartość będzie zrewaloryzowana i zostanie
naliczona pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste w wysokości 25 % jej wartości.

 

 

§4


Ceny nieruchomości objętych oddaniem w użytkowanie wieczyste określa szacunek

dokonany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

 

§5

 

Wykaz nieruchomości o oddanie w użytkowanie wieczyste zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszony w prasie lokalnej.

 

§6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§7

 

Traci moc Uchwała Nr 281/XLIT/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie
własności znajdujących się na nich budynków.

 

 

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie