główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 300/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR 300/XLVIII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Ustala się na terenie Gminy Janów zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:
a) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych,
b) obiektów kultu religijnego
3. Pomiaru odległości dokonuje się:
a) Najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji obiektów wymienionych w § 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w § 1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównej bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
c) przez "ciąg komunikacyjny" należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z terenu punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 285/XLVI/2018 Rady Gminy Janów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasdnienie 154 KB
Dostępne kategorie:
Uchwala nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej ?Złota Jura?
Uchwała Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała nr 303/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała nr 301/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku p
Uchwała Nr 300/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr 299/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanow
Uchwała Nr 298/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
Uchwała nr 297/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po