Uchwała Nr 154/XXVII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku.

Uchwała Nr 154/XXVII/2004.

Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku.

w sprawie : zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591/oraz art. 13 ust. l, art. 15 ust. l,art.37 ust.2
pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46
z 2000 roku, poz. 543 z póżn. zm. /.

Rada Gminy uchwala

&1

Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Janów nieruchomości oznaczonej jako działka nr
241/3 k.m. 2 o pow. 0,6863 ha położonej we wsi Żuraw, gm. Janów od Pana Jarosława
Laseckiego zam. Myszków, Helenówka 4 stanowiącej jego własność i zapisanej w Księdze
Wieczystej Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 66036 w zamian za działkę Gminy Janów
nr 405/14 k.m. 2 o pow. 0,5011 ha położoną we wsi Żuraw, gm. Janów uregulowaną w KW
Nr 86149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie

& 2

Upoważnić Wójta Gminy Janów do przejęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 241/3
k.m. 2 o pow. 0,6863 ha położonej we wsi Żuraw, gm. Janów od Pana Jarosława Laseckiego
zam. Myszków, Helenówka 4 w zamian za działkę Gminy Janów nr 405/14 k.m. 2 o pow.
0,5011 ha położoną we wsi Żuraw, gm. Janów.

 

& 3


Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa wnioskodawca.

 

 

& 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

& 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie