UChwaa Nr 153/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku.

UCHWAŁA NR. 153/XXVII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 listopada 2004 roku

W sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków
finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia
realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat l.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 póz. 148 z 2003 r./

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ l

Przystąpić do porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+,
schemat l finansowana przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja
Orientacji.

§2

Zabezpieczyć w budżecie Gminy Janów na rok 2005 środki finansowe na realizacje
partnerskiego porozumienia w ramach Pilotażowego Programu LEADER +. schemat l na
kwotę:

Budżet Gminy                       160.000.00 zł


§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie