Uchwała Nr 152/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 152/XXVII/2004

    Rady Gminy w Janowie

    z dnia 9 listopada 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie  : zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia

2000    roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 92 poz. 408 z późniejszymi zmianami )

 

 

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

 

§1. Dokonać zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie 

      z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego

      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy

      Janów – w Statucie SP ZOZ w brzmieniu :

      1 )  § 10 otrzymuje brzmienie :

            „§10. Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Zdrowia w Janowie u. Leśna 3.”

 

 

 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie