główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 151/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku

Uchwała Nr 151/XXVII/2004

    Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku

 

 

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września

                   2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie

                   Janów

 

 

 

 

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny

( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1. W uchwale Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku 

       w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów, wprowadza się

       następując zmianę :

        „§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

          §3 otrzymuje brzmienie :

       „§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

 

 

 

§2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

           

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie