główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej Złota Jura

UCHWAŁA NR 296/XLVII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Udziela się nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” w kwocie 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na organizację projektu pn. „Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd” .

§ 2.

1. Spłata pożyczki przez Spółdzielnię Socjalną „Złota Jura” nastąpi jednorazowo w terminie do 31.12.2018 roku.
2. Źródłem finansowania udzielonej pożyczki będą dochody własne gminy.
3. Zabezpieczenie pożyczki będzie stanowił weksel własny wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Janów, a Spółdzielnią Socjalną „Złota Jura”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński