główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 294/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 294/XLVII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku i nadaje mu się treść : § 16. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2018 w kwocie 623 433,96 zł.

§ 2.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 17 Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku i nadaje mu się treść : § 17.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 910 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości 623 433,96 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński