główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 289/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów

UCHWAŁA NR 289/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów”

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Zarządu Województwa Śląskiego

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwala się dokument "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński