Uchwała Nr 145/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku

Uchwała Nr 145/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku

 

 

 


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 241.783,22 zł.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148
z późn.zm.)

 

 

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

 

§1

 

Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 241.783,22 zł z przeznaczeniem na budowę
kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb.

 

§2

 

Pożyczka będzie spłacona z dochodów gminy do końca 2011 roku.

 

§3


Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/