główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 286/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów

UCHWAŁA NR 286/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się na terenie Gminy Janów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia :
a) poza miejscem sprzedaży – 22
b) w miejscu sprzedaży – 25

2. Zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 15
b) w miejscu sprzedaży – 5

3. Zawierających powyżej 18% alkoholu:
a) poza miejscem sprzedaży – 15
b) w miejscu sprzedaży – 5

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 42/VI/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 25.02.2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński