główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 285/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR 285/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:
1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w najbliższej okolicy ( w rozumieniu art. 2 1 ust.1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przedszkoli i szkół w rozumieniu prawa oświatowego, placówek opiekuńczo- wychowawczych, kościołów, cmentarzy.
2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na targowiskach.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 182/XXXII/05 Rady Gminy w Janowie z dnia 17.03.2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński