główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 284/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2017 rok

UCHWAŁA NR 284/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2017 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z siedzibą w Janowie przy ul. Leśnej 3 za 2017 r. składające się z :
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan: 487.815,76 złotych.
2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. zamkniętego zyskiem netto na kwotę: 67.846,59 złotych.
3) informacji dodatkowej w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński