główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 283/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR 283/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z poźn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, - udziela się Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński