główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 282/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2017 rok

UCHWAŁA NR 282/XLVI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Janów za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński