główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 144/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnai 24 wrzesnia 2004 r.

Uchwała Nr 144/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie
                  z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
                  długoterminowego w kwocie 1.550.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148
z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

W uchwale Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.550.000,00 zł. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.308.216,78 zł."

 

2. w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 1.308.216,78 zł z przeznaczeniem na:"

 

3. w § 1 słowa:

„budowa kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb 595.486,00 zł."
zastępuje się słowami:

„budowa kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb 353.702,78 zł."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/