główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 273/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 273/XLV/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017, poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3, art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zadanie własne Gminy Janów polegające na sprawieniu pogrzebu, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 2.

1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu położonym na terenie Gminy Janów, w uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu, niż ostatnie zamieszkanie osoby zmarłej.

§ 3.

1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane:
1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,
2) pokrycie kosztów transportu zwłok,
3) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni lub zakładzie pogrzebowym,
4) kremację zwłok,
5) zakup trumny lub urny z akcesoriami,
6) zakup niezbędnego ubrania,
7) pokrycie kosztów transportu zwłok lub skremowanych prochów do miejsca pochówku,
8) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie i zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem grobu, znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,
9) czynności podejmowane przez duchownego,
10) obsługę przy grobie,
11) koszty innych czynności wynikające z okoliczności lub wymaganych obowiązującymi przepisami.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.
3. Koszty wymienione w ust.1 pokrywa się na podstawie faktur/rachunków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 281/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów
Uchwała Nr 280/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Uchwała Nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 278/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 277/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 276/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 275/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 274/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 273/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów
Uchwała Nr 272/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustaleni
Uchwała nr 271/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zas
Uchwała Nr 270/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Uchwała Nr 269/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyc
Uchwała Nr 268/XLV//18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31 poprzez przeniesienie jego siedziby
Uchwała Nr 267/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr 266/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok
Uchwała Nr 265/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok