Uchwała Nr 142/XXVI/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku

Uchwała Nr 142/XXVI/2004
 Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku

 

 

 


w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym tj Dz U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późniejszymi zmianami /

 

 

Rada Gminy uchwala

 

§1

 

Nadać nazwę Jerzego Kurpińskiego„PONUREGO" - ulicy położonej w miejscowości
Siedlec, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/