główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 141/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku.

Uchwała Nr 141/XXVI/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku.

w sprawie : nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie
Janów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz, U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późniejszymi zmianami /

Rada Gminy uchwala:

§1

Nadać nazwę działce gminnej Nr 502 - położonej w miejscowości Piasek - Skwer Strażacki
zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/