Uchwała Nr 140/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku

Uchwała Nr 140/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2003 rok.

 

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z poźn. zm.) i art. 67 ust. l, 2 i 3 pkt. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
póz. 408 z późn. zm.) po zapoznaniu z uchwałą Nr 11/VII/2004 Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie z dnia 02 czerwca 2004
roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego za
2003 rok.

 

 

 

Rada Gminy Janów
uchwala

 

§1.

 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2003 rok.

 

§2.


Sprawozdanie o którym mowa w § l stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/