Uchwała Nr 139/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku.

Uchwala Nr 139/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 r.

 

 

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, zm.:

Dz. U. z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, nr 214 póz. 1806) oraz art.
7 a ust. 3, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r.
Nr 101 póz. 1178, z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala

 


§1.

Zwalnia się z opłat stałych wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane
przez osoby bezrobotne i absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, póz. 1001)

 

§2.

Podstawą zwolnienia z opłat stałych bezrobotnych absolwentów jest przedłożenie do
wniosku zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o spełnieniu warunków do uznania za
bezrobotnego lub absolwenta zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy cytowanej w § l.

 

§3.

Zwolnienie z opłat stałych za wniosek do ewidencji działalności gospodarczej obejmuje
wyłącznie dokonanie pierwszego wpisu.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.


§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/