Uchwała Nr 138/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku.

Uchwała Nr 138/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, póz. 1966).

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się plan budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

Zwiększenia

Dochody

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"                                          5 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie"                                                 3 224,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                   20 000,00 zł

Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"      5 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie"                                                     3 224,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                       20 000,00 zł

§2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody            12 424 150,85 zł
Wydatki             14 374 150,85 zł
Przychody           2 250 000,00 zł
Rozchody               300 000,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

5 000,00

 

-

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

5 000,00

 

-

 

 

 

0840

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych

 

5 000,00

 

-

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

 

-

 

5 000,00

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 

-

 

5 000,00

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

5 000,00

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

3 224,00

 

3 224,00

 

 

 

801

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

3 224,00

 

3 224,00

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

3 224,00

 

-

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

3 224,00

 

921

 

 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

92109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

20 000,00

 

-

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzenia

 

-

 

3 500,00

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

1 000,00

 

4260 Zakup energii

 

 

 

700,00

 

4300 Zakup usług pozostałych

 

-

 

13900,00

 

4430 Różne opłaty i składki

 

-

 

900,00

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

28 224,00

 

28 224,00

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/