Uchwała Nr 136/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku.

Uchwała Nr. 136/XXVI/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku

 

 

 


w sprawie : wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

 

 

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala:

 

§1.

W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Gminy Janów wybrany został
Krzysztof Szczepanek

 

 


§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/