Uchwała Nr 135/XXV/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku.

Uchwała NR 135/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004-2006"

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, póz 1591 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Przyjąć „Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004-2006" stanowiący załącznik
do uchwały.

 

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/ 

 

 


 

Załączniki
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Janów   1.377 MB

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.