główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów

Uchwała Nr 254/XLIII/18
Rady Gminy Janów
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 42 ust. 7 pkt 1 - 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz art. 76 pkt 22d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz - nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

pedagog

22

2

psycholog

22

3

logopeda

22

4

doradca zawodowy

22

5

terapeuta pedagogiczny

22

 

§ 2.

 Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do określonego w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

Dyrektor przedszkola  

12

2

Dyrektor szkoły podstawowej

5

3

Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego

5

3

Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

10

 

§ 3. 

Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego stosunku pracy, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 4. 

Jeżeli wymiar ustalony wg zasad w § 2 wynosi co najmniej 0,98, to nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

§ 5. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,50 godziny pomija się, a od 0,51 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 6. 

Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8. 

Traci moc uchwała Nr 143/XXII/12 Rady Gminy  Janów z dnia  31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 263/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
Uchwała Nr 262/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr 261/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2018 rok
Uchwała Nr 260/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok
Uchwała Nr 259/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
Uchwała Nr 258/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
Uchwała nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r., w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz za
Uchwała Nr 256/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr 255/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów
Uchwała Nr 253/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Uchwała nr 252/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018