główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby

UCHWAŁA NR 251/XLII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2018 r. przekształcić Przedszkole w Złotym Potoku Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Kościuszki 21B w Złotym Potoku.

§ 2.

O zamiarze zmiany siedziby, o której mowa w § 1, należy powiadomić Śląskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Złotym Potoku Plac Jana Chrzciciela 31.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 126 KB