Uchwała Nr 133/XXV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku

Uchwała Nr 133/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 lipca 2004 roku

 

W sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat
za korzystanie z pola biwakowego i parkingu .

 

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr. 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz , art. 4 ust 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr.9 z 1997 r póz. 43 z późn. zm)

 

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

Upoważnić Wójta Gminy Janów do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pola
biwakowego i parkingu będącego w zarządzie Gminy Janów.

 

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.