główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 249/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 249/XLI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t. j. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 388 448,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 388 448,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok i nadaje mu treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński