główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała 248/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji

UCHWAŁA NR 248/XLI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów odpowiada Wójt Gminy Janów we współpracy z Komitetem ds. Rewitalizacji.

§ 2.

W skład Komitetu ds. Rewitalizacji wchodzą interesariusze reprezentujący trzy sektory: sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych), sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele samorządów gospodarczych, organizacji gospodarczych, pracodawców i pracowników) oraz sektor publiczny. Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie Komitetu, przy czym reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Komitetu, a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie mniej niż 20% składu Komitetu każdy. Skład Komitetu liczy łącznie minimum 10 osób a maksymalnie 14 osób.

§ 3.

1. Komitet ds. Rewitalizacji jest powoływany przez Wójta Gminy Janów w drodze zarządzenia równolegle z uchwaleniem przez Radę Gminy Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów.

2. Kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji mogą zgłaszać: Wójt Gminy Janów, Rada Gminy, grupa minimum 15-tu mieszkańców, organizacja pozarządowa lub przedstawiciele pracodawców.

3. Spośród zaproponowanych kandydatów Wójt Gminy Janów powołuje skład Komitetu ds. Rewitalizacji.

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż skład docelowy Komitetu ds. Rewitalizacji Wójt Gminy Janów może zasięgnąć opinii Rady Gminy lub podjąć decyzje samodzielnie, przy uwzględnieniu reprezentacji wszystkich trzech sektorów.

§ 4.

1. Komitet ds. Rewitalizacji zwoływany jest na wniosek Wójta Gminy Janów lub na wniosek minimum 1/3 składu członków Komitetu ds. Rewitalizacji.

2. Posiedzenie Komitetu ds. Rewitalizacji musi zostać zwołane minimum raz w roku. W ramach posiedzenia Komitet ds. Rewitalizacji konsultuje ujęte w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów wyniki monitoringu, rekomendacje oraz listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

§ 5.

Komitet ds. Rewitalizacji, będąc forum współpracy i dialogu, przygotowuje swoje opinie i stanowiska dla Wójta Gminy Janów na drodze konsensusu i porozumienia międzysektorowego. W kwestiach szczególnej wagi lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu przyjmuje stanowisko w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy minimalnym składzie 50% członków Komitetu.

§ 6.

1. Komitet ds. Rewitalizacji wyłania spośród swoich członków:

- Strażnika Podobszaru 1 – Janów – centrum;

- Strażnika Podobszaru 2 – Złoty Potok - centrum;

- Strażnika Podobszaru 3 – Żuraw;

- Strażnika Podobszaru 4 – Piasek;

2. Zespoły Robocze przedstawiają na forum Komitetu ds. Rewitalizacji opinie i stanowiska odnoszące się do poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

§ 7.

Opis struktury zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji oraz procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, są integralną częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów.

§ 8.

Obsługę organizacyjną Komitetu ds. Rewitalizacji zapewnia Wójt Gminy Janów.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński