główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 247/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023

UCHWAŁA NR 247/XLI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjąć Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński