główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 246/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2018-2020

UCHWAŁA NR 246/XLI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2018-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 ze zm.) oraz art. 176 ust.1 i art. 179 ust.2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 697)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2018- 2020, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński